کانون جهادی سفیران نور
زیر نظر بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران